Τεχνικός Ασφαλείας

Συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & την Ασφάλεια

Ο τεχνικός ασφαλείας εξειδικεύεται σε θέματα υγείας που αφορούν το χώρο εργασίας. Το βασικό καθήκον του Τεχνικού Ασφαλείας είναι να παρακολουθεί και επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το εργασιακό περιβάλλον για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, ενημερώνοντας τον εργοδότη για τυχόν παραλείψεις στα μέτρα υγιεινής και της ασφάλειας.

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξή του σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω κι έναν εργαζόμενο (Ν 3850/2010 & 1586/1985) με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση.

Ο ρόλος του συνίσταται σε:

 • Υπηρεσίες συμβούλου της επιχείρησης στα Θέματα ΥΑΕ
 • Έλεγχο και επίβλεψη της ασφάλειας της εγκατάστασης
 • Προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων
 • Υποδείξεις ασφαλών μεθόδων εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
 • Προτάσεις για τα απαιτούμενα Μ.Α.Π.
 • Διερεύνηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων
 • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
 • Προτάσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 17/1996) ως μια αυτόνομη και αυτοτελής Μελέτη που στοχεύει στην εξασφάλιση της αποτροπής ατυχημάτων μέσα στην επιχείρηση και η οποία:

 • Εντοπίζει τους κινδύνους & αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση
 • Εκτιμά την επικινδυνότητα κάθε κινδύνου
 • Λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων
 • Προτείνει αναλυτικές λύσεις
 • Δεν έχει στατικό χαρακτήρα: προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβολές

Οι τιμές ξεκινάνε από τα 20€ ανά μήνα με 48 ώρες παράδοση του πρώτου ελέγχου και της διεκπεραίωσης πρωτοκόλλησης του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας

Παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99.

Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:

 • Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
 • Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).
 • Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .

 

Ο Ιατρός Εργασίας :

 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων των παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) επιτυγχάνει τα εξής:
 • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στην επιχείρηση.
 • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
 • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
 • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.
 • Μελέτη σήμανσης

 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα
  διεξαχθεί η Μελέτη
 • Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου
 • Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης
  Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση
 • Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας

Το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης και είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Στο σχέδιο διαφυγής και διάσωσης αποτυπώνονται:

 • Έξοδοι κινδύνου
 • Οδεύσεις διαφυγής
 • Μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές)
 • Κομβία αναγγελίας κινδύνου όπου αυτά υπάρχουν
 • Σημεία παροχής πρώτων βοηθειών
 • Σημείο συγκέντρωσης κ.α.