Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Λύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τον τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ο επιβλέπων μηχανικός. Κάθε μικρή ή μεγάλη εργασία που εκτελείται σε ένα κτίσμα θα πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια πολεοδομία, ώστε να εξασφαλίζεται πως πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη του έργου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση έγκρισης Μικρής Κλίμακας στην οποία υπάγεται το κάθε έργο, ενώ η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 1 έτος, με δυνατότητα ισχύος παράτασης για άλλο ένα έτος υπό προϋποθέσεις και ανά περίπτωση.

Η ERGON ATHENS TECHNICAL EXPIERIENCE με εμπειρία στη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων προσφέρει λύσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν τον τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων. Με γνώμονα την υψηλή εξυπηρέτηση του πελάτη αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διαδικασία έκδοσης άδειας για εργασίες Μικρής Κλίμακας, ώστε να διασφαλίζει κάθε φορά η ομαλή διεξαγωγή κάθε έργου. Με μελέτη και σχεδιασμό σας βοηθάμε να προσδιορίσετε τις εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε, γνωστοποιώντας σας το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει πολεοδομικά τις επιθυμητές εργασίες ή κατασκευές.

Ποιες εργασίες γίνονται με άδεια μικρής κλίμακας:

 • Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες.
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών
  μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού
 • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
 • Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
 • Κατασκευή ανελκυστήρα
 • Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς
 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων
 • Τοποθέτηση εργοταξικών οικίσκων
 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών
 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή
  επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων
 • Eπένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων
 • Kατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων κατασκευή πέργκολας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • Tοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.
 • Aγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις
 • Eσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν
  απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό
 • Kατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • Tοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις
  εξωτερικές όψεις
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1.00) μέτρου ή περίφραξη από
  ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο πόλης
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη
  ρυμοτομούμε να σε εντός σχεδίου περιοχές
 • Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για επαγγελματική χρήση
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση
  κατοικίας
 • Ανακατασκευή στέγης
 • Λειτουργική συνένωση χώρων
 • Τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και
  κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται
 • Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο
 • Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων
 • Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών
 • Διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • Εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών
  οικισμών
 • Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα
 • Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων

 

Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας:

 1. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον:

Δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

Τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα, στα όποια εκτελούνται, δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.

2. Σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.